เรื่อง รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( 30 มี.ค. 2564 )