เรื่องมาตรการและแผนรองรับภาวะฉุกเฉินต่อการทำงานและภัยพิบัติ

banner emergency

banner emergency

มาตรการและแผนรองรับภาวะฉุกเฉินต่อการทำงานและภัยพิบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มาตรการและแผนรองรับภาวะฉุกเฉินต่อการทำงานและภัยพิบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แหล่งที่มา : งานอาคารสถานที่ กคส.สอ.สป.ศธ.