เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ฝ่ายบริหารและสื่อสาร)

cropped-Logo_SEAMEO

    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ฝ่ายบริหารและสื่อสาร) โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 45 – 55 ปี (นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นในช่วงเดือนมกราคม 2563) จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสาขาสังคมศาสตร์ การศึกษา การบริหาร เศรษฐศาสตร์และการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) มีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหาร โดยเฉพาะการวางแผนและการจัดการด้านการบริหารและ/หรือการเงินและด้าน ICT รวมทั้งดำเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม แสดงออกถึงภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นเรื่องการมีมโนทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน และมีความเป็นมืออาชีพ

 

     ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าว สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมทั้งแนบเอกสาร จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งเขียนบรรยาย หัวข้อ “In your capacity of Deputy Director (Administration and Communication) for SEAMEO Secretariat, please explain how you will balance your contribution to the SEAMEO work and the interest of Thailand while keeping the idea of regionalism.” โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร กศน. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ โดยภายหลังจากปิดรับสมัคร กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งข้างต้นตามลำดับต่อไป

– Job Application
– Job Description
– Staff Regulations and Staff Rules

 

 

 

กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 5646 ต่อ 108
8 พฤศจิกายน 2562