ศธภ.5 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) รุ่นที่ 2

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นางสาววรณัน เนาวศิริกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวสุภวรรณ คล้ายมณี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้