‘อรรถพล’ ย้ำความสำคัญการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของ สป.ศธ.

กรุงเทพฯ 19 มกราคม 2566 / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สนย.สป.) ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว โดยมีคณะทำงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของ สป. เข้าร่วมประชุม

ปลัด ศธ. กล่าวว่า การติดตาม ประเมินผล เป็นการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ ซึ่งการรายงานที่เป็นตัวชี้วัดการทำงานที่สำคัญ คือ การรายงานในระบบ eMENSCR ตามที่รัฐบาลกำหนดขึ้น โดยตัวชี้วัดเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณและการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและรายปี ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

นอกจากนี้ ผู้ที่ชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการฯ ต้องรู้และเข้าใจทั้งในเรื่องงบประมาณ และผลการดำเนินงาน ขอชื่นชมคณะทำงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของ สป. ที่ได้มีการเขียนสรุปงานในครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการติดตาม ประเมินผล และหวังว่าการดำเนินการจะเป็นไปตามความมุ่งหมายที่คาดหวัง