หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานสำหรับบุคลากร (2 พ.ย. 2563)