แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

หน้าที่และอำนาจ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่และอำนาจ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

           หน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 1. ศึกษา วิเคราะห จัดทําข้อมูลเพื่อใชในการกําหนดนโยบายเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

 2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง

 3. แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ

 4. จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

 5. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง

 6. ดําเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 7. สงเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

 8. สงเสริมประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เพื่อการศึกษา ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหน้าที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง

 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับงานความชวยเหลือและความรวมมือกับตางประเทศในสวนที่มิไดอยูในอํานาจหน้าที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง

 10. พัฒนาระบบและเครือขายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกระทรวง

 11. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของซึ่งมิไดอยูในอํานาจหน้าที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง

 12.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ที่มาของหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ