หนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560 (28 ส.ค. 2561)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความกรุณาท่านแจ้งให้สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร

          แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบตอบรับออนไลน์ ผ่าน link https://goo.gl/XU2VrQ หรือ QR code

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง