หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/1364 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 27) (05 ก.พ. 2561)

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/1364 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 27)