หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/7056 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (28 พ.ค. 2561)

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/7056 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561