หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/6136 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/6136 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561