หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/5519 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/5519 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561