สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย เสนอทุนการศึกษาประจำปี ค.ศ. 2018 – 2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย เสนอให้ทุนการศึกษาเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี ค.ศ. 2018 – 2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยรัฐบาลอินเดียรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป – กลับระหว่างประเทศ โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้คนละ 1 หลักสูตร และสังกัดสามารถเสนอผู้สมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร ๆ ละไม่เกิน 1 คน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

1. มีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี

2. ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan มาก่อน

3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES หรือ TOEFL IELTS หรืออื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 โดยผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบ

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และวิธีการสมัครที่ www.tica.thaigov.net หัวข้อทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย และจัดส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนเริ่มหลักสูตร 2 เดือน

***********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 ตุลาคม 2561