สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and Publications)

seames

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and Publications) โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น ได้แก่ การวางแผน การพัฒนา และการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ การประสานการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ร่วมกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากในและต่างประเทศ การจัดทำสรุปผลการประชุม และสัมมนา ตลอดจนการจัดทำสิ่งพิมพ์ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าว จะต้องมีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี สำเร็จการศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก มีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งข้างต้น

          ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร กศน. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 19 กันยายน 2561

รายละเอียดตำแหน่ง PO 4_ซีมีโอ
Privileges of Professional Staff
Extracted Staff Rules_PS
Job Application-PS

*******************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 สิงหาคม 2561