สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นายธวัชชัย เยาว์นุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางศิริพันธ์ หมัดอาดัม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงาน อพ.สธ. ระดับภาค ร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ผู้รับผิดชอบงาน อพ.สธ. ส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบงาน อพ.สธ. ศธจ. และผู้รับผิดชอบงาน อพ.สธ. กศน. โดยผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์ Google Meet