สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางภัคชุดา เสรีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาและบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุม และรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาค และกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting