สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ การสร้างความสามัคคีปรองดอง ของกระทรวง ศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ การสร้างความสามัคคีปรองดอง ของกระทรวง ศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565 โดยปลัดระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุม