สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง  รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นายธวัชชัย เยาว์นุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน  ม.ท.ศ. ปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา (EdTech1) ชั้น 2 อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM โดยมี  นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด