สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินในการประชุมพิจารณาและเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนักและเกณฑ์การประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา ยอดแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เป็นผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินในการประชุมพิจารณาและเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนักและเกณฑ์การประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน