สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ในปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางภัคชุดา เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่บุคลากร ศธภ.5 เข้าร่วมการประชุม