สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช