สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมพิจารณาเลือกตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นางภัคชุดา เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา เป็นประธานการประชุมพิจารณาเลือกตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5