สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมเตรียมการและพิจารณาเลือกตัวชี้วัด คำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นางภัคชุดา เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมการและพิจารณาเลือกตัวชี้วัด คำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5