สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมการเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 และชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมการเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริหารจัดการ และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและมีส่วนร่วม พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)