สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อพิจารณา (ร่าง) จัดสรรงบประมาณฯ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม