สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมพิจารณา (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมพิจารณา (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม และสามารถนำสู่การปฏิบัติได้ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม