สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อประชุมชี้แจงนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม