สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ให้สัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ การดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติของหน่วยงาน เพื่อประกอบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในระยะ 5 ปีแรกของแผน (พ.ศ. 2560 – 2564)

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางภัคชุดา เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ให้สัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ การดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติของหน่วยงาน เพื่อประกอบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในระยะ 5 ปีแรกของแผน (พ.ศ. 2560 – 2564) ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้สัมภาษณ์