สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรับฟังกรอบแนวทางการดำเนินงาน และการประสานแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่ดำเนินการผ่านกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยมี นายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้