สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางภัคชุดา เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา นายธวัชชัย เยาว์นุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวพรรณธิภา ยอดแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง การขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ซึ่งการประชุมชี้แจงประกอบด้วย 4 โครงการดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 4. โครงการสร้าง และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้