สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการตัวชี้วัดหมวด 3 ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการตัวชี้วัดหมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็น 3.1 ความสำเร็จในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง (Customer centric) และประเด็น 3.3 ความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการ ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประชุมวางแผนการดำเนินการตัวชี้วัดดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5