สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ทำกิจกรรม 5 ส

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมทำกิจกรรม 5 ส ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (นาพรุ) ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565