สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 เพื่อรับทุนพระราชทานฯ ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธาน การประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 เพื่อรับทุนพระราชทานฯ ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ศึกษาธิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุม