สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมาย นางภัคชุดา เสรีรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับ จากนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิด และนำปลูกตันโกงกางใบเล็ก และต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 3,550 ต้น เป็นการร่วมกันทำความดีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมจะปฏิบัติตน เป็นคนดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์