สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : ร่วมประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง  รองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมการประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบ Video Conference ระบบ ZOOM ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เเป็นประธานและมอบนโยบาย หลังจากนั้นได้ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เพื่อวางแผนการดำเนินการในบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวข้องตามนโยบายที่กำหนด