สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : สนับสนุนการตรวจราชการติดตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA)

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมเป็นคณะติดตามและสนับสนุนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค) ในการลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็น นโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลัก PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านในถุ้ง และโรงเรียนบ้านเขาฝ้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4