สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : การตรวจ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วง Covid-19 และนโยบายเร่งด่วน ศธ.

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และคณะ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมาย ให้ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมคณะลงพื้นที่ ตรวจ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ หน่วยงาน/สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎ