สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : ร่วมประชุมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2565

 

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นายธวัชชัย เยาว์นุ่น  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM