สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางสาวซัลมา นิยมเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ