สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในระดับภูมิภาค

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ