สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค : การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นางสาววรรณี อมตเวทย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค : การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร. อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้จากนักวิจัยที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดีเด่นระดับประเทศในด้านการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร. อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้จากนักวิจัยที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดีเด่นระดับประเทศในด้านการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา