สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : สนับสนุนการตรวจราชการติดตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA)

วันที่ 5 มีนาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  ร่วมเป็นคณะติดตามและสนับสนุนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค) ในการลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็น “นโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”  ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช