สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 (ครั้งที่ 4 ภาคใต้)

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางสาวกฤตพร เกื้อเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตาม #แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 (ครั้งที่ 4 ภาคใต้) ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง รอง #เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธาน ฯ พร้อมบรรยายและเสวนาด้านนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับวิทยากรจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัย สกศ. โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ภาคใต้กว่า 200 คน