สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมประชุมคณะทำงานการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมประชุมคณะทำงานการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม นอกจากนี้ยังมีผู้บริหาร ผู้แทนของหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาและเตรียมการการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงผลงาน ของการจัดงาน “ประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช