สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : การตรวจ ติดตาม การดำเนินการของสถานศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมลงพื้นที่กับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อตรวจ ติดตาม การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2565 ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี