สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน​การบริหารการศึกษา​ในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน​การบริหารการศึกษา​ในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา และคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม