สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าประชุมคณะอนุกรรมการจัด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน”

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางศิริพันธ์ หมัดอาดัม และนางสาวกฤตพร เกื้อเพชร นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าประชุมคณะอนุกรรมการจัด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมจัดการประชุมวิชาการฯ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. เป็นประธานการประชุมฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. ร่วมติดตามการดำเนินงานกับเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดงานฯ รวม 18 ฝ่าย ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting