สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดกิจกรรมการนำเสนอและคัดเลือกผลงาน/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภาคภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นางณัฎธยาวดี พงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดงานการนำเสนอและคัดเลือกผลงาน/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภาคภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกฯ ในระดับจังหวัดด้านบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยจำนวน 10 ผลงาน นำเสนอผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings และมีการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live : REO5NST ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับปฐมวัยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ฯร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ