สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมคณะทำงานดำเนินการตัวชี้วัดหมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นายฉายา รักสองหมื่น ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นประธานการประชุมการดำเนินการตัวชี้วัดหมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็น 3.3 ความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5