สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : จัดประชุมทบทวนแผนการดำเนินงาน การบูรณาการโครงการระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมาย นางภัคขุดา เสรีรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาเป็นประธานการประชุมทบทวนแผนการดำเนินงาน การบูรณาการโครงการระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพิจารณา และให้ข้อสังเกตความสอดคล้องเชื่อมโยงกิจกรรมระดับภาคและระดับจังหวัดสำหรับเป็นแนวทาง และกรอบการทำงานเชิงบูรณาการในระดับภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด